หน้าเว็บ

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน

กลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน
นางจงกลนี  ห่วงทอง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

          เกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ซึ่งมีโรงเรียนทั้งหมด จำนวน ๑๗๐ แห่ง  จำแนกเป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ จำนวน ๑๐๔ แห่ง  และเป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ จำนวน ๖๖ แห่ง  โรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า ๑๒๐ คน ประชาชนและผู้ปกครองนักเรียนมักจะมีคำถามและข้อสงสัยในคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กตลอดมา
          กระทรวงศึกษาธิการได้ริเริ่มจัดทำโครงการหลายโครงการเพื่อต้องการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น  จากการสังเคราะห์รายงานการวิจัยโรงเรียนขนาดเล็ก  พบว่า ปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก  ได้แก่ ๑) ด้านประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา  ค่าใช้จ่ายในการลงทุนการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กสูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่   ๒) ด้านคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่มีคุณภาพต่ำกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่  ทั้งในด้านการบริหารจัดการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่ยังต่ำ  นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ขาดทักษะด้านการคำนวณ และทักษะภาษาต่างประเทศ  ๓) ครูยังขาดประสบการณ์สอน  สอนไม่ตรงกับวิชาเอกหรือวิชาที่ถนัด ขาดความชำนาญเฉพาะด้าน  ครูไม่ครบชั้นเรียน ครูขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน  ๔) ทรัพยากรไม่เพียงพอ ได้แก่ งบประมาณมีจำกัด ได้รับการจัดสรรน้อย ไม่เพียงพอ เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่ใช้จำนวนนักเรียนเป็นเกณฑ์ในการจัดสรร  โรงเรียนส่วนมากขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา นักเรียนจึงไม่สามารถเรียนรู้หาความรู้จากอินเทอร์เน็ตได้  ครูมีภาระงานอื่นมาก  นโยบายโรงเรียนขนาดเล็กไม่ชัดเจน เปลี่ยนแปลงบ่อยและไม่ต่อเนื่อง   ผู้บริหารและครูมีความไม่มั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากเกรงว่าเมื่อโรงเรียนถูกยุบแล้วตนเองจะไม่มีตำแหน่ง  และที่สำคัญการยุบโรงเรียนต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งมีประชาชนบางกลุ่มต่อต้านการยุบอีกด้วย

ต้นไม้ของพ่อ

จำขึ้นใจ(ข้าราชการที่ดี)